NKW solisten blazers

 

Datum: 2 oktober 2010

 

Plaats: Elburg

 

Lokatie: 't Huiken te Elburg

 

Organisatie: NFCM

 

Inschrijfgeld: Solisten € 10,00 - Ensembles € 20,00

 

Entree: € 5,00

 

Deelname: Totaal max. 48 solisten en ensembles

 

Divisie indeling: jeugddivisie, vijfde divisie, vierde divisie, derde divisie, tweede divisie, eerste divisie.

 

Uitnodigingen:

Per divisie: Zes hoogst geplaatste solisten en de twee hoogst geplaatste ensembles van de nationale ranking 2010 (1 juli 2009 Ė 30 juni 2010).

 

Toelatingscriteria: Minimaal 85 punten

 

Uit te voeren werken:

De geldende repertoria kunt u aanvragen via info@kampioenswedstrijden.nl.
Maximale tijdsduur: jeugddivisie 20 minuten, vijfde divisie: 6 minuten, vierde divisie 8 minuten, derde divisie 10 minuten, tweede divisie 15 minuten, eerste divisie 20 minuten.

 

Jury: 2 leden

 

Beoordelingsrubrieken: 5

 

Minimaal aantal punten voor het behalen van de kampioenstitel: geen limiet

Alleen rangorde (met punten) bekend maken. Geen prijzentoekenning

 

De kampioenen ontvangen een beker.

 

Naast bovengenoemde bepalingen is op deze wedstrijd het bijgaande ĎReglement Nederlandse Kampioenswedstrijd solisten en ensembles Hafabramuzikantení van toepassing.

 

 

28-05-2010.


Reglement Nederlandse Kampioenswedstrijd solisten en ensembles Hafabramuzikanten

 

Artikel 1. Algemene begrippen ter verklaring van de in dit reglement voorkomende termen en benamingen.

1.1 LANDELIJKE MUZIEK ORGANISATIE (LMO):

de Federatie van Katholieke Muziekbonden (FKM)

de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM)

de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden (NFCM)

1.2 REGIONALE ORGANISATIE:

Een provinciale afdeling of regionale bond, deel uitmakend van een LMO.

1.3 VERENIGING:

Een muziekvereniging die direct of indirect is aangesloten bij een LMO.

1.4 STICHTING KUNSTFACTOR:

Landelijke organisatie ten behoeve van de ondersteuning van de amateurmuziek.

1.5 CONCOURS:

Een muziekwedstrijd voor solisten en ensembles (max. 8 muzikanten) waarop de bepalingen van dit reglement van toepassing zijn.

1.6 SOLIST

Een lid van een vereniging, niet zijnde beroepsmusicus, die een tot de vereniging behorend blaasinstrument bespeelt.

1.7 ENSEMBLE

Een groep van twee tot en met maximaal acht personen, waarbij verdubbeling van de partijen niet is toegestaan.

1.8 BEGELEIDING

Eén of meer personen, die een solist of ensemble muzikaal begeleiden.

1.9 CONSERVATORIUMSTUDENT

Waar in dit reglement wordt gesproken over conservatoriumstudenten wordt bedoeld de persoon/personen die een opleiding volgt/volgen aan een conservatorium (of vergelijkbare vakopleiding), vanaf het eerste jaar (na de vooropleiding) tot en met het afstudeerjaar, op het instrument, c.q. de instrumenten, van dezelfde instrumentsoort waarop hij/zij deelneemt/deelnemen aan het concours.

1.10 ORGANISATOR:

De organisator van het concours is een van de drie landelijke muziekorganisaties in opdracht van het bestuur van de stichting NKW.

1.11 DIVISIE:

De indeling van de solisten en ensembles naar het niveau waarop de deelnemers aan het NKW kunnen deelnemen.

1.12 CONCOURSCOMMISSARIS:

De persoon die door de organisator is belast met de leiding van het concours.

1.13 JURYLEDEN:

Deskundigen, van wie de namen voorkomen op de specifiek voor deze concoursvorm door Kunstfactor vastgestelde lijst(en).

1.14 SEIZOEN

Waar in dit reglement wordt gesproken over seizoen wordt bedoeld de periode van één jaar, van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

 

Artikel 2

De deelnemers aan de NKW) worden verdeeld in twee categorieŽn: categorie A: Amateur-solisten en categorie B: Amateur-ensembles. Categorie A en B is onderverdeeld in: jeugddivisie, vijfde divisie, vierde divisie, derde divisie, tweede divisie, eerste divisie.

C: Conservatoriumstudenten solist. Categorie D: Conservatoriumstudenten ensembles.

Conservatorium studenten kunnen alleen deelnemen in de eerste divisie.

 

Artikel 3

3.1 De organisatie van de kampioenswedstrijd geschiedt voor rekening, risico en verantwoording van de stichting NKW.

3.2  De plaats van handeling van de kampioenswedstrijd wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting NKW.

3.3  Jaarlijks bepaalt het bestuur van de stichting NKW hoeveel solisten en ensembles worden toegelaten, aan de hand van de opgestelde ranking.

3.4  De volgorde van optreden wordt per divisie bepaald door middel van loting.

De deelnemers moeten uitkomen in dezelfde divisie waarin zij tijdens de reguliere wedstrijd de prestatie leverden op grond waarvan zij werden afgevaardigd.

3.5  Een deelnemer kan maximaal tweemaal tijdens een kampioenswedstrijd optreden, t.w.: eenmaal als solist en eenmaal in een ensemble, dan wel tweemaal in een ensemble.

3.6  Een ensemble moet exact hetzelfde zijn samengesteld als bij het optreden tijdens de wedstrijd waarop de kwalificatie is behaald.

 

Artikel 4

4.1  Het uit te voeren werk is vrije keuze en dient in moeilijkheidsgraad overeen te komen met de divisie waarin men uitkomt. Dit werk mag hetzelfde zijn als het werk dat door de deelnemer tijdens de reguliere wedstrijd is uitgevoerd.

4.2  De speeltijd bedraagt voor de vijfde divisie maximaal 6 minuten, voor de vierde divisie maximaal 8 minuten, voor de derde divisie maximaal 10 minuten, voor de tweede divisie maximaal 15 minuten en voor de eerste divisie en de jeugddivisie maximaal 20 minuten.

4.3  Het jurysecretariaat heeft het recht om bij overschrijding van de maximale speeltijd de uitvoering af te breken. Het uitvoeren van een deel (of delen) uit een meerdelig muziekwerk is toegestaan, mits dit afzonderlijke deel (of afzonderlijke delen) als zodanig is (zijn) ingeschaald en goedgekeurd.

4.4  Indien een deelnemer zijn keuze laat vallen op een compositie die niet voorkomt in het geldende repertorium dient deze deelnemer deze tenminste drie maanden voor de datum van het concours ter beoordeling toe te zenden aan Kunstfactor. Uitvoering van het voorgelegde werk is pas toegestaan nadat Kunstfactor heeft bepaald of het voorgelegde werk qua moeilijkheidsgraad past bij de sectie, de divisie en de concourssoort waarin de solist/het ensemble deelneemt aan een concours.

 

Artikel 5

5.1 De twee (2x2) juryleden worden door het bestuur van de stichting NKW aangewezen.

5.2 De juryleden geven ieder hun oordeel op een daarvoor bestemd formulier. Zij waarderen, met een maximum van 10 punten per rubriek de volgende rubrieken:

 

A. voor blaasinstrumenten:

1. muzikale uitvoering;

2. dynamiek en nuancering;

3. ritmiek en samenspel;

4. techniek;

5. klankgehalte; zuiverheid.

 

5.3 Aan die deelnemer, die in een divisie het hoogste aantal punten heeft behaald wordt een beker toegekend.

5.4 a. De deelnemers beginnen na een teken van de jury met de uitvoering van het werk. Het is niet toegestaan dat de deelnemers tijdens het optreden worden begeleid door een dirigent of een andere begeleider, m.u.v. 5.4.b.

5.4 b. Ensembles of begeleiding, bestaande uit meer dan zes muzikanten, mogen optreden met een dirigent.

5.5 De soorten van instrumenten welke een solist/ensemble begeleiden zijn vrij, maar dienen conform de indeling in de partituur van de uit te voeren muziekwerken uitgevoerd te worden.

5.6 Het maximum aantal personen van solist/ensemble met begeleider(s) gezamenlijk bedraagt negen (incl. dirigent). De deelnemers moeten, voorzover van toepassing, optreden met een eigen pianist(e), en deze is voor eigen rekening.

 

Artikel 6

Van deelname zijn uitgesloten: zij die met goed gevolg, in binnen‑ of buitenland een relevante vakopleiding hebben afgesloten en van professie docerend voor en/of uitvoerend musicus zijn op het instrument c.q. een instrument uit dezelfde categorie waarmee men wil uitkomen. Het begrip 'instrument c.q. categorie van instrumenten' zoals bedoeld in dit reglement, moet in die zin worden geÔnterpreteerd, dat daaronder mede worden begrepen elk der instrumenten, zoals vermeld in elk der onderstaande groepen:

  • fluit en piccolo in verschillende stemmingen (altfluit, basfluit)
  • hobo in verschillende stemmingen (althobo, hobo díamore)
  • fagot en contrafagot;
  • klarinet in verschillende stemmingen (es-, bes-, a-, alt-, contra-alt-, bas- en contrabasklarinet;
  • saxofoon in verschillende stemmingen ((sopranino, sopraan, alt, tenor, bariton, bas);
  • trompet, cornet en bugel in verschillende stemmingen;
  • hoorn, cor (stellahoorn) en althoorn in verschillende stemmingen;
  • trombone in verschillende stemmingen, bariton, tenortuba, euphonium;
  • bastuba in verschillende stemmingen;

 

Artikel 7

7.1 Om aan de kampioenswedstrijd te kunnen deelnemen dient het inschrijfformulier binnen de gestelde termijn aan de stichting NKW of de organisatie die door de stichting NKW is aangewezen, te zijn toegezonden. Door het feit van inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.

7.2 Gelijktijdig met het inschrijfformulier dienen twee originele partituren van het uit te voeren werk ten behoeve van de jury naar de administratie van de stichting NKW te worden gezonden. FotokopieŽn of andere dan originele partituren worden niet geaccepteerd dan met daarvoor uitdrukkelijk vooraf gegeven toestemming door de stichting NKW.

7.3 Bij bestuursbesluit worden de inschrijfgelden voor deze kampioenswedstrijden vastgesteld.

7.4 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of bij verschil of twijfel aan de interpretatie van enig artikel, beslist het bestuur van de stichting NKW, zonodig in overleg met de jury. Deze beslissing is onherroepelijk en voor ieder bindend.

 

Dit reglement werd laatstelijk aangepast aan het reglement Concoursen voor solisten en ensembles op 01-07-2008.

 Ga terug
SBR